Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego poprzez wykonywanie telefonów, wysyłanie wiadomości e-mail. Podstawa prawna: art. 172 ust.1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz.1800 z późn. zm.)

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail od Przedsiębiorstwa Prefabrykacji Budowlanej KRATBET Sp. z o.o. przez okres do odwołania niniejszego oświadczenia. Jestem świadomy/a, iż mam prawo do odwołania tego oświadczenia. Podstawa prawna: art.10 ust.1 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.Nr 144 poz. 1204 z późn.zm.)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w zakresie mojego imienia, nazwiska, firmy, numeru kontaktowego, adresu e-mail, podpisu, w celach marketingu bezpośredniego tj. oferowania produktów własnych przez Przedsiębiorstwo Prefabrykacji Budowlanej KRATBET Sp. z o.o., zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody, tj. na ich zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie w zbiorze w systemie informatycznym oraz w zbiorze papierowym przez okres do odwołania niniejszego oświadczenia. Podstawa prawna:art. 6 ust.1 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Zapoznałem się z załączoną klauzulą informacyjną i jestem świadomy/a, iż mam w szczególności prawo dostępu do treści swoich danych, jak również prawo do ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwiania się ich przetwarzaniu, ich przeniesienia oraz prawo do odwołania tego oświadczenia, a także do wniesienia skargi do organu nadzorczego, których treść jest dla mnie zrozumiała.


Jednocześnie dbając o to, aby wiedzieli Państwo, kto i w jaki sposób przetwarza Państwa dane osobowe, poniżej prezentujemy klauzulę informacyjną, która pomoże Państwu to ustalić:


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Prefabrykacji Budowlanej KRATBET Sp. z o.o. z siedzibą w 05-430 Celestynów Ostrowik 19, zwany dalej Administratorem;
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) wykonania umowy kupna-sprzedaży - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy;
b) marketingu bezpośredniego - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO - prawnie uzasadnionego interesu oferowania i sprzedaży produktów własnych oferowanych przez Przedsiębiorstwo Prefabrykacji Budowlanej KRATBET Sp. z o.o., do czasu złożenia sprzeciwu na przetwarzanie danych;
c) finansowo – księgowych - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa m.in. podatkowych, w tym art.74 Ustawy o Rachunkowości, do czasu wymaganego właściwymi przepisami prawa podatkowego;
3) Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wyrażona zgoda osoby, której dane dotyczą.
4) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości informowania o produktach PPB KRATBET Sp. z o.o. oraz widnienia w bazie kontrahentów.
5) Posiada Pani/Pan prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
- przenoszenia danych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora niezgodnie z przepisami.
6) Ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody można przesłać na adres rodo@kratbet.pl lub pocztą tradycyjną na adres jej siedziby zgodnie z informacjami zawartymi w pkt. 1 lub wycofać osobiście stawiając się w siedzibie PPB KRATBET Sp. z o.o. Konsekwencją wycofania zgody na przetwarzania danych osobowych będzie zaprzestanie przetwarzania określonych w zgodzie danych osobowych we wskazanym w niej celu i we wskazany w niej sposób na jej podstawie.
7) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z PPB KRATBET Sp. z o.o. realizujące na naszą rzecz usługi transportowe, kurierskie lub pocztowe lub niż instytucje upoważnione z mocy prawa,
8) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody na przetwarzanie określonych danych, we wskazanym celu i na wskazanej podstawie; lub do czasu podjęcia decyzji przez Administratora o wykreśleniu Pani/Pana danych osobowych.
9) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy).


DANE OSOBY SKŁADAJĄCEJ FORMULARZ:

Jestem właścicielem firmy

Jestem przedstawicielem firmy